Josef Stalin

Fra Wikiquote
Skift til: navigering, søgning
[[Fil:|thumb|Josef Stalin]]

Josef Stalin - (18. december 1878 - 5. marts 1953)

Wikipedia-logo-v2.svg Biografi på Wikipedia
Wikisource-logo.svg Værker på Wikisource
Commons-logo.svg Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Josef Stalin, eller mere præcist Iosif Vissarionovitj Stalin (russisk Иосиф Виссарионович Сталин), var Sovjetunionens diktator i 29 år.


Citater

 • Paven? Hvor mange divisioner har han?
 • Når vi hænger kapitalisterne vil de sælge os rebet.
 • Taknemlighed er en sygdom hunde lider under.
 • Uddannelse er et våben, hvis effekt afhænger af, hvem der holder det i hænderne og på hvem det er rettet imod.
 • Enhver indfører sit eget system så langt som hans hær kan nå.
 • Det er nok at folket ved, at der har været et valg. De folk der afgiver stemmerne bestemmer ingenting. De folk der optæller stemmerne bestemmer alt.
 • En oprigtig diplomat er det samme som tørt vand eller jern lavet af træ.
 • I den sovjetiske hær kræver det mere mod at trække sig tilbage end at angribe.
 • For de fleste mennesker er fornuft ikke andet end deres egne meninger.
 • Kvantitet er også en kvalitet.
 • Munterhed er den vigtigste karakter-træk i Sovjetunionen.
 • Historien viser, at uovervindelig hære ikke findes.
 • Jeg tror kun på én ting; den menneskelige viljes magt.
 • Jeg stoler ikke på nogen, ikke engang mig selv.
 • Idéer er mere magtfulde end kanoner. Vi vil ikke lade vores fjender have kanoner, hvorfor skal vi lade dem have ideer.
 • Hvis en udenrigsminister begynder, at forsvare en fredskonference `til døden`, kan du være sikker på, at hans regering allerede har bestilt nye krigsskibe og fly.
 • Hvis oppositionen afvæbner: fint nok. Hvis den nægter at afvæbne, afvæbner vi den selv.
 • Menneskeheden er opdelt i rige og fattige, i ejendomsejere og udnyttede; at abstahere fra denne grundlæggende opdeling, og fra den antagonisme mellem rig og fattig, er, at abstrahere fra grundlæggende kendsgerninger.
 • Skrift er vores parti`s stærkeste våben.
 • Den eneste reelle magt kommer ud af en lang riffel.
 • Forfatteren er den menneskelige sjæls ingeniør.
 • Du kan ikke lave en revolution med silkehandsker på.


Fejl-citater[redigér]

 • Et dødsfald er en tragedie. En million er statistik.
* "Mustering Most Memorable Quips" af Julia Solovyova. I The Moscow Times, 28. Oktober 1997, fremhæves: Russiske historikere har ingen beviser for,
* at citatet, som af engelsk-sprogede ordbøger normalt tilskrives Josef Stalin, reelt er hans. "Discussing the book" af Konstantin Dushenko (Константин Душенко).
* "Dictionary of Modern Quotations" (Словарь современных цитат: 4300 ходячих цитат и выражений ХХ века, их источники, авторы, датировка).
* Citatet kommer højst sandsynligt originalt fra: «Französischer Witz» af Kurt Tucholsky (1932): «Dertil svarede en af Quai d’Orsay`s diplomater : «Krigen?
* Jeg har svært ved, at finde den så forfærdelig! Et menneskes død: det er en katastrofe. Hundrede-tusinde døde: det er statistik!»)
 • Døden løser alle problemer - ingen mand, intet problem!
* Citatet kommer faktisk fra novellen: "Children of the Arbat" fra 1987 af Anatoly Rybakov. I hans senere bog: "The Novel of Memories" (På Russisk)
* indrømmer Rybakov, at han har opfundet citatet.             
 • For nogle folk er fire mure tre for mange.
* Dette syntes oprindeligt at stamme fra den spanske militær-leder Juan Domingo de Monteverde som, i "Francisco de Miranda" i "a Transatlantic Life in the Age 
* of Revolution" (2003) af Karen Racine, side 239, bliver citeret for, at have sagt: "Fire mure er tre for mange, for et fængsel - der er kun brug for een til 
* en henrettelse."

På engelsk[redigér]

 • The Pope? How many divisions has he got?
 • When we hang the capitalists they will sell us the rope we use.
 • Gratitude is a sickness suffered by dogs.
 • Education is a weapon whose effects depend on who holds it in his hands and at whom it is aimed.
 • Everyone imposes his own system as far as his army can reach.
 • It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.
 • A sincere diplomat is like dry water or wooden iron.
 • In the Soviet army it takes more courage to retreat than advance.
 • For most people, reason is nothing but their own opinions.
 • Quantity is also quality.
 • Gaiety is the most outstanding feature of the Soviet Union.
 • History shows that there are no invincible armies.
 • I believe in one thing only, the power of human will.
 • I trust no one, not even myself.
 • Ideas are more powerful than guns. We would not let our enemies have guns, why should we let them have ideas.
 • If any foreign minister begins to defend to the death a "peace conference," you can be sure his government has already placed its orders for new
 • battleships and airplanes.
 • If the opposition disarms, well and good. If it refuses to disarm, we shall disarm it ourselves.
 • Mankind is divided into rich and poor, into property owners and exploited; and to abstract oneself from this fundamental division; and from the antagonism between poor and rich means abstracting oneself from fundamental facts.
 • Print is the sharpest and the strongest weapon of our party.
 • The only real power comes out of a long rifle.
 • The writer is the engineer of the human soul.
 • You cannot make a revolution with silk gloves.


Misattributed[redigér]

 • A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.
* "Mustering Most Memorable Quips" by Julia Solovyova, in The Moscow Times (28 October 1997) states: Russian historians have no record of the lines,
 "Death of one man is a tragedy. Death of a million is a statistic," commonly attributed by English-language dictionaries to Josef Stalin. Discussing the  
 book by Konstantin Dushenko (Константин Душенко) Dictionary of Modern Quotations 
 (Словарь современных цитат: 4300 ходячих цитат и выражений ХХ века, их источники, авторы, датировка).
* This quotation probably was originated from «Französischer Witz» by Kurt Tucholsky (1932): «Darauf sagt ein Diplomat vom Quai d’Orsay: «Der Krieg?
  Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!»
 • Death solves all problems — no man, no problem.
* This actually comes from the novel Children of the Arbat (1987) by Anatoly Rybakov. In his later book The Novel of Memories (In Russian) Rybakov has
 admitted that he made the quotation up.
 • For some people, four walls are three too many.
* This seems to have originated with the Spanish military leader Juan Domingo de Monteverde, who, in Francisco de Miranda,
 a Transatlantic Life in the Age of Revolution (2003) by Karen Racine, p. 239, is quoted as having said: "four walls are three too many for a prison
 — you only need one for an execution."

Eksterne henvisninger[redigér]