Cornelia Levetzow

Fra Wikiquote
Spring til navigation Spring til søgning
Cornelia Frederikke Juliane Victorine Levetzow

Cornelia Frederikke Juliane Victorine Levetzow - (1836 - 1921)

Wikipedia-logo-v2.svg Biografi på Wikipedia
Wikisource-logo.svg Værker på Wikisource
Commons-logo.svg Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Dansk forfatterinde, der frem til 1891 udgav alle sine værker under pseudonymet J.


Citater

 • Lykken, min Minna, er langt mindre en ydre Ting, end Du troer; den sidder her inde i dit lille Hjerte, min Glut; naar det slaaer uskyldigt og fromt, er Fred og Glæde med Dig, hvorledes dine Kaar end ere. Nogle sige, at sand Lykke kun er forenet med et lille, netop tilskrækkeligt Udkomme, men det er ganske falskt; den kan være i Kongens Sale, som paa Arbeiderens Tagkammer. Naar vore Hjerter staae, om jeg maa bruge det Udtryk, i et rigtig godt Forhold til Vorherre, vilde vi kunne være uendelig lykkelige i min Minnas store Huus i Skoven.
  Fra romanen: En ung Piges Historie, udgivet første gang 1860.
 • Min kjære, unge Pige, vi have Alle et Maal: Himmerige. For at naae der, maae vi gaae frem i det Gode, og i Guds Navn virke i den Kreds — den være saa lille, som den vil — der er os anviist; vore Evner bør vi udvikle, for at anvende dem tilligemed de øvrige Gaver, vi have faaet, til Næstens Gavn og Vor Herres Ære; vi have Alle et Lys; det strømmer ud fra Biblens Blade og viser os Veien.
  Fra romanen: En ung Piges Historie, udgivet første gang 1860.
 • Bedre, o tusind Gange bedre er det at lide ondt, end at gjøre ondt.
  Fra romanen: En ung Piges Historie, udgivet første gang 1860.
 • Hvad Maal bruger Du i din Selvbedømmelse, lille Henny? maal Dig efter syndige Mennesker, og Du kan let blive stor; maal Dig efter den eneste Fuldkomne, og Du vil snart blive uendelig lille, ydmyg og beskeden. Ikke sandt?
  Fra romanen: En ung Piges Historie, udgivet første gang 1860.
 • Ve os, naar vi i Glæden glemme, at der er andre, som lide, da staar det kun slet til med vor Kjærlighed!
  Fra novellen: Hvad Farmor fortalte udgivet i novellesamlingen Livsbilleder fra 1862.
 • Min salig Fader, og det var en klog Mand, sagde altid, at eet Guldstykke kunde dække Lovens ene, to begge dens Øjne.
  Fra novellen: Knud Nielsen udgivet i novellesamlingen Livsbilleder fra 1862.
 • Den Feil, Folk beklage sig over hos andre, er som oftest deres egen.
  Fra novellen: Den blinde Digter udgivet i novellesamlingen Skitser af Hverdagslivet fra 1862.
 • Ja, naar de kjære Forældre og Lærere blot vilde mindes deres eget Barnesind, og hvad der gjorde Indtryk paa det, da vilde de ganske anderledes være istand til at forstaa og lede Børnene.
  Fra novellen: Tre Aar af mit Liv udgivet i novellesamlingen Skitser af Hverdagslivet fra 1862.
 • Nuomstunder vil Ægget lære Hønen, lille Frøken, og det duer ikke. Bøj Dig for de hvide Haar og Erfaringen, hed det i min Tid og burde hedde endnu, efter min ringe Forstand.
  Fra novellen: Tre Aar af mit Liv udgivet i novellesamlingen Skitser af Hverdagslivet fra 1862.
 • Saaledes harmer det mig ogsaa at se det forstandig overlegne Blik, hvormedet Spilleselskab kan betragte Børnelege, som om deres egen Beskjæftigelse ikke var en unyttig Leg, og dertil en mindre uskyldig.
  Fra novellen: Tre Aar af mit Liv udgivet i novellesamlingen Skitser af Hverdagslivet fra 1862.
 • Fordi Du stikkes af andre, bliv derfor ikke selv en Torn
  Fra novellen: Tre Aar af mit Liv udgivet i novellesamlingen Skitser af Hverdagslivet fra 1862.
 • Gjør man sin Gjerning af al Flid, lykkes den, og man faar den kjær, saa Arbejdet bliver en Glæde, hvorimod det er en Byrde og Plage for Sjusken hele Livet igjennem.
  Fra novellen: Vor Gjenboerske udgivet i novellesamlingen Smaaskitser fra 1869.
 • »Og Datteren, hvad siger Du om hende, er det ikke en forbausende Skjønhed?«  ... »Nej, nej, hvor Jeget sidder paa Thronen, der flygter al højere Skjønhed. — Lille Stakkel!«
  Fra romanen: Fra Bregnegaard og Omegn fra 1900.